Eerste digitale Algemene Ledenvergadering TC Gilze is een feit!

02 februari 2021


Op 27 januari jl. heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden; de eerste digitale ALV in de historie van de TC Gilze.

Ruim 45 leden waren op woensdag om 20.00 uur ingelogd en konden worden geregistreerd als stemgerechtigde leden. Hiermee werd het quorum van 10% gehaald, kon de vergadering beginnen en konden er rechtsgeldige besluiten genomen worden.

De vergadering verliep volgens de vastgestelde agenda en werd via powerpoint gepresenteerd op ieders scherm. Onze secretaris Rob van Enschot was verantwoordelijk voor de powerpointpresentatie en tevens de moderator tijdens de ALV. Hij schakelde de camera en microfoon van de sprekers in, beheerde de chatmodule die meeliep tijdens overlegpunten en opende en sloot de stemrondes.

Na het welkom van voorzitter Kees Gijsbrechts en uitleg van de regels tijdens de ALV werden de vorig jaar aangetreden bestuurders Ton Emmelot, Paul van der Boom en Dion Vissers formeel voorgesteld en middels stemming aangenomen als bestuurder.

Hierna volgde de vaststelling van de notulen van 29 jan 2020, onder dankzegging aan notulist Willy Huisman, en een kort verslag van het jaar 2020.
Kees stelde dat er hoofdzakelijk is gemanaged tgv Corona op het zoveel als mogelijk kunnen tennissen en padellen met in acht name van veiligheid  en maatregelen vanuit Kabinet, KNLTB en NOC/NSF en lokale instanties. Dank aan de vele vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingespannen.
Tevens deed de voorzitter namens deze vrijwilligers een oproep aan de leden voor werving nieuwe commissieleden voor met name de commissies;

  • PR commissie
  • Technische commissie competities
  • Jeugd commissie
  • Sponsorcommissie

Zonder versterking van deze commissies kunnen/zullen er mogelijk activiteiten in 2021 geen doorgang kunnen vinden. 

Penningmeester Caspar Haasnoot presenteerde vervolgens het financieel jaarverslag, zoomde daarbij in op positieve en negatieve ontwikkelingen en sloot af met de conclusie; een vervelend sportief/sociaal jaar is geen financieel vervelend jaar gebleken. De kascontrole commissie deed bij monde van Victor Coppens verslag van haar bevindingen en gaf daarbij enkele aanbevelingen aan bestuur en penningmeester. Vervolgens stelde de commissie voor om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De aanwezige leden namen deze aanbeveling over. Aftredende kascommissie lid Olaf van Kerkhof werd bedankt voor de vele jaren van dienst. Als nieuw lid van de commissie is Wil Faes toegetreden, naast de zittende leden Victor Coppens en Cas de Groot. 

Hierna werden er twee bestuursvoorstellen behandeld, te weten;

  • Contributievaststelling/verhoging 2021
  • Paviljoen-prijsaanpassing 2021

Beide voorstellen werden door het bestuur gepresenteerd op advies van de financiële adviesgroep, aangesteld na de ALV van jan 2020. Inhoudelijk is er gekomen tot een contributieverhoging voor de seniorleden van €9,= hetgeen resulteert in een contributie van €138,= voor het jaar 2021. De in het paviljoen gehanteerde prijzen zijn nader afgestemd op de prijzen in de horeca van Gilze-Rijen. Enkel aanpassingen werden voorgesteld middels een staatje met prijzen voor en na de verhoging.

Beide voorstellen werden in stemming gebracht en vervolgens aangenomen. De begroting gepresenteerd door Caspar Haasnoot met hierin opgenomen de nieuwe contributies en prijzen in het paviljoen werd vervolgens toegelicht en ook door de vergadering aangenomen. 

Na herverkiezing van de aftredende bestuurders Caspar Haasnoot en Rob van Enschot werd de Kees Gijsbrechts voor het aankomende tennisjaar tot voorzitter verkozen.

De jubilarissen, 25 jaar lid van onze vereniging, werden benoemd en zullen in de komende dagen de bijbehorende versierselen ontvangen. Tevens werd nog kort het afscheid na 25 jaar van trainer Wim Spitzen aangehaald.

Met de rondvraag en enkele korte woorden van ere-lid Bert Huisman werd de vergadering besloten. De voorzitter dankte de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en bijdrage en besloot de eerste digitale ALV met een klap met de traditionele voorzittershamer en de woorden ‘het traditionele rondje houden we tegoed, laten we hopen elkaar weer snel te mogen ontmoeten op het park!’  

 

Het bestuur. 

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen